Meie eesmärk on olla isikuandmete töötlemisel oma kliendile usaldusväärseks ja kliendi õigusi austavaks partneriks. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

1. Üldsätted

1.1. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja OÜ Kreeten (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt veebilehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsustingimustes määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt veebilehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsustingimuste rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib andmesubjekti nõusoleku alusel või seadusest tuleneval alusel töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Andmesubjekti poolt andmetöötlejale avaldatud isikuandmed (nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, sünniaeg, kohaletoimetamise aadress, arvelduskonto number);
3.1.2. Andmesubjekti ja andmetöötleja tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid isikuandmed;
3.1.3. Andmesubjekti poolt avalikustatud isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
3.1.4. Teenuste tarbimisel tekkivad isikuandmed (nt e-poest ostmisel);
3.1.5. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed (nt e-poes veedetud aeg);
3.1.6. Kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed;
3.1.7. Andmetöötleja poolt loodud ja kombineeritud isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri(te) märgistamise kaudu veebilehel.

3.4. Seadusest tuleneval alusel andmete töötlemisel tähendab õigustatud huvi andmetöötleja huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke teenuseid turul. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel isikuandmete töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:
3.4.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks isikuandmete töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
3.4.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha kliendile nõusoleku korral personaalsemaid pakkumisi;
3.4.3. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja isikuandmed. Andmetöötleja kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning personaalsema teenuse osutamiseks;
3.4.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, klientide ja külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;
3.4.5. Kliendi ja külastaja käitumise analüüsimine erinevates müügikanalites, veebilehtedel;
3.4.6. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel ning veebilehtede turvalisuse tagamiseks, tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
3.4.7. Õiguslike nõuete ja hagide koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted, reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@kreeten.ee

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus andmetöötlejale, Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/679 ning direktiiviga 95/46 / EÜ, Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest www.kreeten.ee ja www.dreamcream.ee veebilehel. Asudes kasutama veebilehte www.kreeten.ee või www.dreamcream.ee, eeldab andmetöötleja, et andmesubjekt on privaatsustingimustega tutvunud ja nendega nõustunud.